Додати підприємство (ФОП)Договір публічної оферти


про надання рекламно-інформаційних послуг


Ця Угода є договором публічної оферти і, згідно зі ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх контрагентів. Беззастережне прийняття умов договору (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом Угоди між особою, що здійснила оплату і Виконавцем, та засвідчує факт її укладання. Якщо Ви не згодні беззастережно прийняти умови Угоди, Ви не маєте та не набуваєте права на отримання послуг за цим Договором.


1. Загальні положення


1.1. Даний Публічний договір (далі - Договір) визначає порядок надання рекламно-інформаційних послуг на Веб-сайті
https://brovary.rkl.com.ua, а також взаємні права, обов’язки та порядок відносин між Товариством з обмеженою відповідальністю "Нові технології" надалі за текстом – "Виконавець", з одного боку, і будь-якої юридичної та фізичної особи, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію, надалі – "Замовник", з іншого боку, далі разом – Сторони, а кожний окремо – Сторона. Даний Договір (далі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти Договір з надання рекламно- інформаційних послуг на Веб-сайті Виконавця, надалі за текстом – "Послуги".
1.2. Згідно з ч.2 ст.642 Цивільного Кодексу України у випадку сплати коштів за майбутні послуги юридичні та фізичні особи цим самим засвідчують своє прийняття пропозиції в повному обсязі (акцепт).
1.3. Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

2. Предмет Договору


2.1. За цим Договором Виконавець надає Замовнику Послуги з розміщення рекламно-інформаційних матеріалів Замовника на сайті https://brovary.rkl.com.ua/ відповідно до умов даного Договору.
2.2. Договір є офіційним документом та публікується на сайті https://brovary.rkl.com.ua/
2.3. Виконавець має право змінювати умови цього Договору для всіх нових угод, за якими не було оплати на момент внесення змін.
2.4. Зміни умов Договору не стосуються послуг, що були оформлені в попередніх періодах, та оплачені Замовником.

3. Порядок надання послуг


3.1. Згідно з предметом Договору, Виконавець надає Замовнику послуги з розміщення рекламно-інформаційних матеріалів Замовника на сайті https://brovary.rkl.com.ua/
3.2. Для виконання Послуг Замовник усно формулює або направляє на адресу Виконавця Заявку.
3.3. На підставі отриманої Заявки Виконавець виставляє Замовнику рахунок-фактуру на сплату Послуг.
3.4. Після отримання на рахунок Виконавця передплати відповідно до виставленого Замовнику рахунка-фактури, Виконавець не пізніше наступного робочого дня приступає до виконання своїх обов‘язків згідно з умовами цього Договору.
3.5. Після виконання Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором Замовник приймає надані Послуги за Актом наданих послуг, що надсилається Замовнику Виконавцем. Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання Актів наданих послуг від Виконавця, підписує їх, а в разі незгоди складає мотивовану відмову від прийняття послуг із зазначенням недоліків та строком їх усунення та надсилає її Виконавцю. Виконавець зобов’язаний усунути вказані у відмові недоліки та надати новий Акт наданих послуг Замовнику.
3.6. Якщо протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня їх отримання Акти наданих послуг не будуть підписані чи Виконавцем не буде одержано мотивованої відмови, то Акти наданих послуг вважаються підписаними, а дані Послуги вважаються наданими належним чином і у повному обсязі без будь-яких зауважень та претензій зі Сторони Замовника. Правові наслідки такого факту прирівнюються до правових наслідків підписання Актів наданих послуг.

4. Вартість послуг і порядок оплати


4.1. Загальна вартість послуг, наданих Замовником за цим Договором складається із загальної суми сплачених Замовником Послуг.
4.2. Вартість передбачених цим Договором послуг оплачується Замовником на умовах 100% передоплати шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на рахунок Виконавця.
4.3. Послуги вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.

5. Права і обов’язки Виконавця:


5.1. Виконавець зобов‘язується:
5.1.1. Приймати від Замовника заявки на надання Послуг.
5.1.2. Надавати Послуги в строк та на умовах, встановлених цим Договором
5.2. Виконавець має право:
5.2.1. Вчасно отримувати інформацію, необхідну для надання послуг.
5.2.2. Має право вимагати від Замовника надання спеціальних дозволів, ліцензій тощо у випадку прямого чи непрямого розміщення Виконавцем інформації щодо товарів, які підлягають обов‘язковій сертифікації, ліцензуванню тощо. Виконавець має право не розміщувати рекламну інформацію Замовника, якщо така інформація містить у собі недостовірну та/або неправомірну інформацію, якщо Замовник не доведе протилежне.
5.2.3. Змінювати вартість послуг, повідомляючи про це Замовника не менше, ніж за 10 календарних днів до дати такої зміни. Виконавець не має права збільшувати вартість послуг за період, в який вони вже фактично оплачені Замовником.
5.2.4. У випадку порушення Замовником своїх грошових зобов’язань припинити надання Послуг до усунення порушень.

6. Права і обов’язки Замовника:


6.1. Замовник зобов’язується:
6.1.1. Одночасно з подачею заявки передавати Виконавцю рекламно-інформаційні матеріали, необхідні для надання послуг по Договору.
6.1.2. Відповідати за достовірність та відповідність законодавству України інформації, яка буде розміщуватись за його заявкою на сайті https://brovary.rkl.com.ua/.
6.1.3. Оплатити рахунки-фактури протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту його отримання від Виконавця.
6.1.4. Підписати Акти наданих послуг протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня їх отримання від Виконавця. Якщо протягом вказаного терміну Акти наданих послуг не будуть підписані чи Виконавець не одержить мотивованої відмови, то Акти наданих послуг вважаються підписаними, а дані Послуги вважаються наданими належним чином і у повному обсязі без будь-яких зауважень та претензій зі Сторони Замовника.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Отримати від Виконавця послуги відповідно до даного Договору.
6.2.2. Отримати від Виконавця всі необхідні матеріали та інформацію про виконання Послуг за даним Договором.
6.2.3. Звертатися до Виконавця з питань, пов’язаних з наданням Послуг за даним Договором.

7. Відповідальність сторін


7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов‘язань згідно з цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Якщо розміщення рекламно-інформаційних матеріалів Замовника за цим Договором не відбулося або відбулося неякісно з вини Виконавця, тоді Виконавець зобов‘язується надати Замовнику компенсацію шляхом розміщення додаткової Послуги відповідного об‘єму, узгодивши час такого розміщення із Замовником.
7.3. Замовник гарантує, що всі рекламні матеріали, їх зміст та/або інформація, надані Замовником Виконавцю для надання послуг за цим Договором, є повними, достовірними, не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб та відповідають вимогам чинного законодавства України. Під відповідністю змісту рекламно-інформаційних матеріалів вимогам діючого законодавства України розуміється включаючи, але не обмежуючись, відповідність рекламно-інформаційних матеріалів вимогам діючого законодавства України про рекламу, про мови, про обмеження недобросовісної конкуренції, антимонопольне законодавство, про лікарські засоби, наявність в рекламі необхідної за законодавством інформації, дотримання інших вимог законодавства України. Відповідальність за фактичну якість рекламованих товарів/послуг, та за відповідність рекламно-інформаційних матеріалів вимогам, вказаним в цьому пункті, несе Замовник.
7.4. У випадку виникнення у зв’язку з розміщенням рекламно-інформаційних матеріалів та/або змістом рекламно-інформаційних матеріалів (відповідністю змісту рекламно-інформаційних матеріалів вимогам діючого законодавства) та/або якістю рекламованих товарів/послуг, претензій, спорів, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або контролюючих органів, Замовник розглядає та вирішує ці питання самостійно без залучення Виконавця, а також зобов’язується невідкладно компенсувати Виконавцю в повному обсязі будь-які збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, спричинені порушенням вищезазначених прав, гарантій тощо.
7.5. Дії гарантій, вказаних в п.7.3. Договору, поширюється на необмежений період часу і не припиняється після завершення дії цього Договору.

8. Обробка персональних даних


8.1. Замовник дає згоду на використання і обробку персональних даних, які він повідомляє чи передає Виконавцю в обсязі та з метою, передбаченими цим Договором та чинним законодавством, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих відповідно до законодавства і які необхідні для виконання цього Договору, включаючи: збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ), включаючи транскордонну передачу, знеособлення, блокування, знищення; з використанням і без використання засобів автоматизації як способів обробки персональних даних. При цьому Замовник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах з метою виконання вимог законодавства та даних договірних зобов’язань з дотриманням вимог чинного законодавства.

9. Форс-мажор


9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).
9.2. Сторона, для якої наступили вказані обставини, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону та надати відповідні підтверджувальні документи.
9.3. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.

10. Вирішення спорів


10.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися шляхом переговорів.
10.2. Неврегульовані шляхом переговорів спори вирішуються шляхом передачі відповідного спору на розгляд до господарського суду відповідно до чинного законодавства України.

11. Термін дії договору


11.1. Ця Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.
11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.
11.3. Договір вступає в силу з моменту сплати Замовником коштів за майбутні послуги. Юридичні і фізичні особи цим самим засвідчують своє прийняття пропозиції в повному обсязі (акцепт). Договір діє до повного виконання Сторонами своїх договірних обов‘язків.
11.4. У разі втрати чинності певним пунктом Договору, всі інші пункти залишаються в силі, і Договор діє без урахування такого пункту.

12. Реквізити Виконавця


Виконавець - ТОВ «Нові технології»
Код ЄДРПОУ 30406276
02094 м. Київ, вул. Магнітогорська, 1-Б
Поштова адреса для надсилання документів: м. Київ 02094 п/с 01
п/р № UA703052990000026002025015855 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ
Платник податку на прибуток на загальних умовах.
Тел: 097-915-45-67

Директор ____________ /Коляда М.М./